Koniec telewizji analogowej z Katowic, nowe parametry kanalów DVB-T.

Data 20 maja 2013 przejdzie do historii z powodu wyłączenia nadajnika analogowej co oznacza koniec telewizji analogowej z Katowic. Od 20 maja programy naziemnej telewizji cyfrowej dostępne będą tylko w wersji cyfrowej DVB-T MPEG4. Osoby które do tej pory nie zmieniły telewizora lub nie zakupiły dekodera DVB-T  stracą możliwość odbioru telewizji naziemnej. W niektórych przypadkach będzie także konieczność wymiany anteny lub zmiany w instalacji antenowej.

Od 20 maja nastąpią także zmiany w mocy nadawczej oraz kanałach telewizji cyfrowej DVB-T.

Koniec telewizji analogowej z Katowic

 • MUX 2 kanał 49 o mocy  ERP 100 kW  pozostaje bez zmian.
 • MUX 1 kanał 55 z mocy  ERP 25 kW zwiększony zostanie do 50 kW
 • MUX 3 kanał 51 o mocy ERP 2,5 kW zostanie przeniesiony na kanał 41 a moc zostanie powiększona do 100 kW

Są to bardzo dobre wiadomości dla użytkowników, gdyż MUX 2 a szczególnie MUX3 był trudno dostępny w miejscach oddalonych od nadajnika powyżej 30 km. Dużym problemem także nieszczęsny wybór kanału 51 dla MUX3 który także używała czeska telewizja a nadajnik umieszczony był na szczycie Pradziad (Praděd) w paśmie górskim Jesioniki (Jeseníky). Dobra propagacja oraz niska moc nadawcza MUX3 w Katowicach powodowały problemy z jego odbiorem. Obecnie kiedy MUX3 zostanie przeniesiony na kanał 41 a moc jedo z 2,5 kW zostanie zwiększona do 100 kW powinna skutecznie oprawić jakość odbioru nawet w odległych miejscach województwa. Po zmianach w październiku 2012 w charakterystyce anteny MUX1 na kanale 55 z powodu skarg mieszkańców podbeskidzia także pogorszył się odbiór dla reszty mieszkańców, zwiększenie mocy na 50 kW powinno wyeliminować ten problem.

Tyle w teorii, praktyka i życie samo pokaże jak naprawdę będzie wyglądało pokrycie sygnałem województwa śląskiego. W okolicach Pyrzowic alternatywą jest nadajnik z Częstochowy, który dużą mocą nadawczą także dobrze pokrywa dużą część województwa. Koniec telewizji analogowej z Katowic to spore wydarzenie w regionie, nie do końca dla mnie jest jasne ze nasze województwo załapało się praktycznie na sam koniec zmian.

Dla wielu odbiorców koniec telewizji analogowej, którzy często z powodu braku możliwości technicznych, lokalizacji godzili się na odbiór transmisji często z zakłóceniami, odbiciami itp. DVB-T otwiera nową jakość i możliwości. Dla tych, którzy nie zadbali  lub nie mają sprawnej instalacji antenowej telewizja cyfrowa DVB-T  zmusza ich do zmian ponieważ  analog wybaczał takie błędy co najwyżej skutkowało  min. pogorszeniem jakości odbioru. W DVB-T  nie ma kompromisów,  w tym przypadku mogą jedynie zobaczyć napis na ekranie swojego telewizora o treści:  „Brak sygnału”.

Zbiorcze instalacje antenowe w 2013 roku obowiązkowe.

Zbiorcze instalacje antenowe w 2013 roku obowiązkowe.

Montaż instalacji anten zbiorczych w 2013 roku stanie się obowiązkiem każdego developera oddającym do użytku dom wielorodzinny. Jest to bardzo dobra informacja dla przyszłych mieszkańców gdyż z doświadczenia wiemy ze wiele nowych osiedli domów pozostało na „lodzie” i łasce developera gdzie często był zakaz instalowania anten naziemnych i satelitarnych.  Mieszkańcy byli skazani na „jedyny słuszny” sygnał od operatora kablowego. Znane są także przypadki gdzie developer zupełnie nie zadbał o infrastrukturę, lub kablówka ze względów ekonomicznych lub technicznych nie chce podłączyć budynku do sieci. Oczywiście z powodu udzielonej gwarancji na elewacje i dach developer także zabronił instalowania anten indywidualnych, gdzie potem w ogródkach przydomowych zamiast oaz zieleni rosły na masztach anteny rtv/sat.Zbiorcze instalacje antenowe to przede wszystkim wygoda mieszkańców. Lokator nie musi się martwić o indywidualną antenę naziemną lub satelitarną, kupiony dekoder lub telewizor podłącza jedynie do gniazda rtv/sat.

Obowiązkowy montaż anten zbiorczych przez developera poparty jest zapisem w ustawie podpisanej przez ministra transportu i gospodarki wodnej Sławomira Nowaka gdzie rozporządzenie zostało ogłoszone 22 listopada 2012 roku w Dzienniku Ustaw. Po trzymiesięcznym vacatio legis przepisy wejdą w życie. Ustawa porządkuje wreszcie bałagan dotyczący większości instalacji teletechnicznych a w szczególności zbiorcze instalacje antenowe.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 6 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 191 i § 192;

2) w dziale IV po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu:

„Rozdział 8a

Instalacja telekomunikacyjna

§ 192a. Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 192b. Instalacją telekomunikacyjną, o której mowa w § 56, zwaną dalej „instalacją telekomunikacyjną”, jest zainstalowany i połączony pod względem technicznym i funkcjonalnym układ jej elementów wykonany zgodnie z Polską Normą dotyczącą planowania i wykonywania instalacji wewnątrz budynków.

§ 192c. Instalację telekomunikacyjną budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem § 192d, stanowi w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu radiowego do wyjścia gniazda abonenckiego.

§ 192d. Instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, stanowi w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia gniazda światłowodowego zlokalizowanego w każdym lokalu użytkowym.

§ 192e. Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;

3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

4) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;

5) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;

6) okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;

7) okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt 4 i 5.

§ 192f. 1. Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku) powinien:

1) być usytuowany w odrębnym pomieszczeniu technicznym, zgodnym z warunkami technicznymi określonymi w § 96-98, na pierwszej kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia – w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w odpowiednią instalację i urządzenia elektryczne;

2) zapewniać przełącznice wyposażone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniające pełne możliwości wielokrotnego podłączania i odłączania pomiędzy zewnętrzną siecią telekomunikacyjną i instalacjami wewnętrznymi;

3) być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych oraz dostępem osób nieupoważnionych;

4) być łatwo dostępny dla obsługi technicznej;

5) być oznakowany w sposób jednoznacznie określający przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tego punktu;

6) umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego;

7) zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie równego dostępu.

2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku.

3. W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony przed przepięciami, a gdy instalacja może być narażona na przetężenie – również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach należy umieścić w strefie chronionej przez instalację piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3, lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzące ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach (przekraczające 10 m) powinny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć od wyładowań bezpośrednich i pośrednich.

4. Instalacja telekomunikacyjna powinna:

1) umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług;

2) zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej;

3) być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej ilości jej elementów, o których mowa w § 192c, § 192d i § 192e, a także instalację dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku;

4) umożliwiać przyłączenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnału urządzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych.

5. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192d pkt 2 oraz § 192e pkt 3:

1) od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:

a) tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm-1625 nm nie większa niż 0,4 dB/km,

b) tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km,

c) tłumienność w paśmie 1383 +/- 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km,

d) długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ0 nie mniejsza niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm,

e) współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 * km,

f) nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 μm przy tolerancji średnicy pola modu +/- 0,6 μm,

g) długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm,

h) tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm nie większa niż 0,1 dB;

2) należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC;

3) tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550 nm.

6. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 4, należy stosować:

1) kable współosiowe kategorii RG-6 lub wyższej, wykonane w klasie A, zawierające podwójny ekran – folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż jeden milimetr, przy czym tłumienie każdego z torów utworzonych z kabli współosiowych nie powinno przekraczać wartości 12 dB przy częstotliwości 860 MHz, albo

2) kable światłowodowe spełniające wymogi określone w ust. 5, przy czym dopuszcza się wykorzystanie pojedynczego włókna światłowodowego;

3) zestaw antenowy zapewniający:

a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz przy odpowiednio równomiernych charakterystykach częstotliwościowych,

b) zysk kierunkowy nie mniejszy niż 14 dBi dla zakresów od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz,

c) impedancję wyjściową 75 Ω

4) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny.

7. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 5, należy stosować:

1) okablowanie zgodnie z wymogami określonymi w ust. 6 pkt 1 i 2;

2) anteny paraboliczne lub offsetowe o średnicy nie mniejszej niż 1,20 m zapewniające:

a) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio równomiernej charakterystyce częstotliwościowej,

b) impedancję wyjściową 75 Ω lub umożliwienie montażu konwerterów z wyjściem światłowodowym,

c) możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów,

d) możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach

– przy czym możliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowej;

3) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny.

8. Okablowanie w instalacjach, o których mowa w ust. 6 i 7, powinno być doprowadzone od anten do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.

9. Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny być uziemione i spełniać wymóg ekranowania w klasie A.

10. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 6, do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny być doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyższej oraz powinny być zakończone na odpowiednim osprzęcie połączeniowym tak, aby zapewnić dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D, przy czym jedno z tych łączy powinno być przeznaczone na potrzeby instalacji, o których mowa w § 192a, lub podobnych, natomiast drugie łącze doprowadzone z punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną powinno być przeznaczone w szczególności na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.

11. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 7, należy stosować kable współosiowe zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6 pkt 1.

12. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone poza mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.

13. W dostępnych dla ludzi miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po lp. 47 dodaje się lp. 47a w brzmieniu:

Lp. Miejsce powołania normy Numer normy Tytuł normy (zakres powołania)
1 2 3 4
47a § 192b PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

 

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów;

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 24 lipca 2012 r. pod numerem 2012/0451/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1597.

 

Telewizja Trwam i Radio Maryja na nowym transponderze.

Telewizja Trwam i Radio Maryja pojawiła się na nowym transponderze na  satelicie Astra 2C .Brak napisu o emisji testowej sugeruje że będzie to już stały przekaz tego programu. Jakość obrazu i dźwięku nie uległa zmianie. Zmiana powinna ucieszyć posiadaczy anten z tzw. zezem ponieważ szerokość wiązki z tego transpondera jest szersza co ułatwi odbiór transmisji.

 

 

Nowe parametry:

Astra 2C (19,2°E)
tp. 48 (11,186 GHz, pol. V, SR: 22000, FEC: 5/6; DVB-S/QPSK)

Telewizja Trwam

ID: TV TRWAM
PID V: 33 (MPEG-2/SD)
PID A: 3606 (pol)
PID PCR: 33
SID: 4310
PID PMT: 8020
PID TXT: 273
Provider: TV TRWAM
Kodowanie: brak
Jakość obrazu: 704×576, 4:3/16:9, ok. 2,92 Mbit/s
Jakość dźwięku: 192 kbit/s, stereo

Radio Maryja

ID: Radio Maryja
PID A: 3607 (pol)
PID PCR: 33
SID: 4311
PID PMT: 34
Provider: TV TRWAM
Kodowanie: brak
Jakość dźwięku: 192 kbit/s, stereo

Telewizja mobilna „TV Mobilna” nowa usługa DVB-T

TV MOBILNA to nowa usługa uruchomiona przez Cyfrowy Polsat. W telewizji mobilnej znajdziemy kodowane programy nadawane za pomocą Cyfrowej Telewizji Naziemnej w paczce MUX 4.

TV Mobilna

Kanały telewizyjne dostępne w ramach oferty Pakietu Extra to Polsat News, Polsat Film, TVP Seriale, Kino Polska, Comedy Central, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Nickelodeon, oraz kanały cyfrowego radia.

Dla abonentów którzy podpiszą umowę na dostęp do usługi TV MOBILNA opłata miesięczna będzie wynosiła 19,90zł. Dla użytkowników którzy zdecydują się na TV MOBLINĄ bez zobowiązania w postaci umowy, opłata miesięczna wynosi 21,50zł. Jeżeli jesteś już abonentem Cyfrowego Polsatu to opłata abonamentowa za TV MOBILNA będzie dla Ciebie niższa, bo tylko 9,90zł miesięcznie.

TV MOBILNA w aglomeracji śląskiej nadawana jest z nadajników umieszczonych w innych lokalizacjach niż MUX1 MUX2 i MUX3. Obecnie sygnał nadawany jest min. z niżej podanych lokalizacji.

Bytom, ul. Konstytucji 61; Kanał: 44; Moc: 5 kW.
Katowice, ul. Siemianowicka; Kanał: 44; Moc: 4 kW.

Tychy, ul. Przemysłowa 47; Kanał: 44; Moc: 5 kW.
Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1; Kanał: 44; Moc: 5 kW.
Rybnik, ul. Podmiejska; Kanał: 44; Moc: 5 kW.

Do odbioru TV Mobilnej  dostępne są 2 modele dekoderów i są to całkiem różne dekodery niż do odbioru telewizji satelitarnej. Kodowanie przekazu także różni się od tego który znamy:

 • T-HD 1000 za 1zł przy umowie na 29 miesięcy
 • M-T 5000 za 99zł przy umowie na 29 miesięcy

Odbiornik przenośny TV MobilnaDekoder T-HD-1000 do odbioru TV Mobilnej

 

 

 

Ustawianie anteny satelitarnej.

Samodzielne ustawianie anteny satelitarnej nie jest wcale takie trudne. Fakt ze mając do dyspozycji miernik satelitarny robi się to o wiele przyjemniej ale miernik to duży wydatek. Ustawienie anteny satelitarnej wymaga trochę cierpliwości, warto także zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia. Jak złożyć antenę satelitarną opisywałem tutaj

ustawianie anteny satelitarnej

Do zamocowania anteny mamy do wyboru na rynku wiele uchwytów i masztów. Należy pamiętać że antena satelitarna to spory kawałek metalu lub tworzywa który waży parę kilogramów a jej powierzchnia stawia duży opór podczas wietrznych dni.  Do mocowania uchwytów dla anteny polecam kołki rozporowe  minimum 12x60mm. Nie należy liczyć na to że jakoś to będzie, każdy kołek powinien pewnie trzymać się w mocowanym murze.

 

Płatne telewizje  Polsat, Telewizja N, Cyfra + korzystają z satelity HotBird i właśnie dla tego satelity najczęściej wykonuje się ustawianie anteny satelitarnej. Satelita HotBird na orbicie ma pozycję 13E więc  naszą antenę musimy skierować w kierunku południowym, można się wspomagać kompasem, pozycją słońca lub mchem na drzewach 🙂  Jeżeli nie mamy telewizora w zasięgi wzroku podczas ustawiania anteny musimy się wtedy posiłkować drugą osoba która będzie na przekazywała informacje o efekcie naszych wysiłków. Do ustawiania anteny przydałby się chociażby wskaźnik satfinder, wychylająca się wskazówka i sygnał dźwiękowy informuje nas że mamy sygnał z jakiegoś satelity, jego identyfikacje przeprowadzimy potem na tunerze satelitarnym. Każdy tuner satelitarny posiada funkcje instalacyjną w postaci wskaźnika sygnału. Dzięki tej funkcji możemy także wykonać ustawianie anteny satelitarnej. Należy pamiętać że po każdym ruchu anteny należy chwilkę odczekać na reakcję wskaźnika na ekranie telewizora. W przypadku odbiory programów HD precyzja ustawienia anteny jest zdecydowanie większa, ważnym także jest kąt obrócenia konwertera.

Ustawianie anteny satelitarnej także jest łatwiejsze gdy posiłkujemy się kalkulatorami. Kliknij w  Kalkulator Sat aby pobrać kalkulator do obliczenia kąta elewacji i azymutu oraz skosu konwertera. Program w języku angielskim, ale jego obsługa jest intuicyjnie prosta. W programie należy podać swoją szerokość i wysokość geograficzną w której montujemy antenę oraz wybrać satelitę. Gdy nie czujesz się na siłach zawsze pozostaje Ci pomocny monter anten 🙂

TV Trwam brak sygnału z satelity Astra transporder 12604 H

TV Trwam brak sygnału z satelity Astra to częsty problem z którym dzwonią do nas nasi klienci. Tv Trwam nadawana jest z satelity Astra 1H, transporder 12604 H 22000 5/6 pid vid.33 pid aud.3606 pid pcr 33.  Problemy z  brakiem sygnału lub jego słabej jakości występują głównie z powodu:

 • złe ustawienie anteny na satelitę Astra 19.2
 • zbyt mała antena satelitarna szczególnie  przy konwerterach w układzie zez HotBird i Astra
 • uszkodzony konwerter lub przełącznik Disecq
 • przewód antenowy uszkodzony lub łączony
 • tuner satelitarny ze starym softem, dotyczy głównie tunerów tunerów Ferguson

Problem z odbiorem TV Trwam zaczął się po zmianie parametrów nadawania w kwietniu 2011 roku. Transporder 12604 jest słabym transporderem wiec aby prawidłowo odbierać z niego sygnał należy posiadać odpowiednią antenę o dużej średnicy. Obecnie nie montuję już anten o średnicy mniejszej niż 80 cm, gdyż szybko rozwijająca się technika HD w przyszłości i tak będzie wymagała coraz to lepszych parametrów sygnału.  Nie jest prawdą że na antenie 60 cm nie można odbierać tv trwam, przy odpowiednim czułym konwerterze i tunerze, prawidłowo ustawionej antenie jest to jak najbardziej możliwe. Należy się jednak spodziewać wpływu warunków atmosferycznych na jakość odbioru co przy większej antenie efekt ten jest zminimalizowany z powodu „zapasu” mocy sygnału odbieranego.

Na anteny zamontowane na zewnątrz budynku przez lata działają destrukcyjne siły promieni słonecznych, wiatru, mrozu deszczu oraz śniegu. W naszym klimacie występują skrajnie zmienne warunki latem i zima co niekorzystnie wpływa na plastikowe elementy anten satelitarnych oraz konwertery. W przypadku rozszczelnienia się główki konwertera do jego środka dostaje się woda która niszczy delikatne elementy elektroniczne. Efektami takich uszkodzeń są całkowite braki sygnału lub z części transporderów. Konwerter jest urządzeniem nierozbieralnym i jego naprawa nie wchodzi w grę. W takich przypadkach konieczna jest wyłącznie jego wymiana.

tv trwam

Przewody antenowe które także narażone są na działanie warunków atmosferycznych, szczególnie tej gorszej jakości wykonania także są częstym powodem dużych strat sygnału. Niejednokrotnie są także łączone co ma wpływ na obniżenie siły i jakości sygnału z anteny satelitarnej. Przewody które leżą swobodnie na dachu często utopione w smole, nadłamane od działania wiatru, skorodowane złącza F przy konwerterze to fakty które mogą mieć decydujący wpływ na odbiór TV Trwam.

Ostatnim ważnym elementem jest także aktualizacja oprogramowania w tunerach satelitarnych. W dedykowanych tunerach nadawców satelitarnych aktualizacja dekodera dokonuje się w sposób automatyczny. W przypadku tunerów zakupionych w sklepie problem aktualizacji oprogramowania spoczywa na użytkowniku. Najnowsze oprogramowanie dostępne jest przeważnie na stronach www producenta danego sprzętu.

Naprawa domofonów cyfrowych i analogowych

Naprawa domofonów cyfrowych i analogowych, co się mogło zepsuć ?

Awarie domofonów spowodowane są przeważnie przez poniżej podane przykłady.

naprawa domofonów

 • Dewastacja domofonu –  jest to bardzo częsty powód uszkodzenia domofonu. Dewastowane są przeważnie kasety zewnętrzne lub okablowanie na klatkach schodowych. Pomijam wandalizm klamek, zamków czy tez elektrozaczepów. Naprawa domofonów po dewastacji jest kosztowna ponieważ trzeba wymienić całą, lub tez część kasety zewnętrznej  lub panel domofonu cyfrowego. W ekstremalnych przypadkach trzeba wykonać ponowny montaż domofonów. Wbrew pozorom rzadko zdarzają się kradzieże domofonów.
 • Przepięcia sieci elektrycznej – to drugi częsty powód uszkodzeń domofonów. Naprawa domofonów w tym przypadku wiąże się z wymianą elektroniki lub zasilaczy domofonowych. Czasami uszkodzeniu ulega elektronika linii mikrofonu w unifonach.  Przepięcia sieci elektrycznej wywołane są najczęściej przez wyładowania elektryczne lub awarię sieci elektrycznej w budynku w przypadku instalacji trójfazowej, gdy przewód neutralny ma słabe połączenie z siecią energetyczną.
 • Zwarcie linii domofonowej – zdarzają się głównie z winy lokatorów. Oberwane słuchawki, przewody z uszkodzoną izolacją, prace remontowe w mieszkaniu lub na klatce schodowej. Lokatorzy podczas remontu demontują unifon w mieszkaniu, potem jest on podłączony błędnie lub przewody zostaję zwarte i pozostawione same sobie na „lepsze czasy”. Naprawa domofonów przy takich usterkach jest bardzo trudna bo przy takich usterkach trzeba poświęcić dużo czasu na znalezienie winowajcy.
 • Uszkodzenie unifonu – najsłabszym punktem unifonu jest stycznik odpowiedzialny za odłączenie linii gdy słuchawka jest odłożona i podłączeniu jej podczas rozmowy. Jest to element mechaniczny, w którym znajdują się styki które z biegiem czasu zużywają się lub pokrywają tlenkami. W przypadku zanieczyszczenia styków czasami udaje się je naprawić służącymi do tego preparatami.  Naprawa domofonów w mieszkaniu to często naprawa naderwanych przewodów słuchawki, rzadziej uszkodzenia głośnika lub mikrofonu.
 • domowi majsterkowicze: osobny artykuł chyba by trzeba poświęcić na temat panów co wiedzą lepiej. Jedni z ciekawości zmieniają kodowanie domofonów, jak się da czymś pokręcić to trzeba tym obowiązkowo pokręcić bo fachowiec się nie zna, fabryka także niedopatrzyła. Gdy domowe złote rączki nie radzą już sobie ze swoimi przeróbkami, regulacjami i innymi usprawnieniami wołają wtedy instalatora i  „udają Greka”. Teraz rusza słowotok typu samosie zepsuło, ja nic nie ruszałem bo się nie znam i z tym ostatnim stwierdzeniem chyba muszę się zgodzić.

 

 

Montaż elektrozaczepu do drzwi

Montaż elektrozaczepu w drzwiach lub furtce to jeden z trudniejszych elementów prac przy montażu domofonu lub zamka szyfrowego. Jest on istotnym elementem w całej instalacji, gdyż jest odpowiedzialny za kontrolę dostępu do pomieszczenia lub chronionego placu. Producenci drzwi w większości w swojej ofercie zapewniają łatwy montaż elektrozaczepu, lub drzwi sa wyposażone w elektrozaczep. Montaz elektrozaczepu w takich drzwiach ogranicza się jedynie do wymiany szyldu na gałko-klamkę, dołożenie samego elektrozaczepu lub tylko na podłączeniu przewodów.

Montaż elektrozaczepu - przed montażem

Bywa czasami że musimy wykonać montaż elektrozaczepu w drzwiach drewnianych, stalowych lub furtce które nie są dostosowane do takich zadań. Wtedy wymagane są duże nakłady prac ślusarskich co opóźnia montaż elektrozaczepu i nie zawsze w końcowym efekcie jest zadowalającę.

Montaż elektrozaczepu - futryna po montażu

Na rynku dostępne jest wiele typów elektrozaczepów zasilanych napięciem zmiennym, stałym,  z pamięcią mechaniczną. Praktycznie do każdego typu drzwi jest szansa na dobór i montaż elektrozaczepu.

Elektrozaczepy pod względem typów zasilane są napięciami :

 • 8/12 V AC/DC, rez. cewki 8-12 omów (0,5-1,1 A 12 V AC)
 • 12 V AC, rez. cewki 30 omów (0,25 A)
 • 24 V AC/DC, rez. cewki 100 omów ( 0.15 A 24 V AC)
 • 12 V DC, rez. cewki 60 omów (0,2 A)
 • 24 V DC, rez. cewki 220 omów (0,12 A)

Najczęściej montowane są elektrozaczepy podstawowe które po podaniu napięcia na zaciski cewki zwalniają rygiel i pozwalają na otwarcie drzwi. W niektórych typach elektrozaczepów jest możliwość regulacji rygla, dzięki czemu możemy regulować luz pomiędzy języczkiem zamka a ryglem zaczepu. Wersje z blokadą rygla umożliwiają na czas pracy firmy czy urzędu czasowo mechanicznie zablokować rygiel. Przydatną także funkcją jest elektrozaczep wyposazony w tzw. „pamieć”. Często używany jest w furtkach oddalonych od domu gdzie po obu stronach furtki mamy zamocowane gałki. Po podaniu krótkiego impulsu otwierania np ze słuchawki domofonu pozostaje on w pozycji niezaryglowanej co pozwala naszemu gościowi opuścić naszą posesję bez konieczności odprowadzania go do furtki. W momencie zamknięcia furtki elektrozaczep blokuje się do momentu ponownego jego uruchomienia. Większość videodomofonów dostępnych w marketach budowlanych lub na aukcjach internetowych wymaga drogich elektrozaczepów zasilanych napięciem stałym własnie z taką pamięcią wewnętrzna.

 

Antena dvb-t do odbioru z nadajnika w Katowicach

Która antena dvb-t  zapewni dobry odbiór cyfrowej telewizji naziemnej?. Dziś kiedy wprowadzono naziemną telewizję cyfrową wielu z nas czeka modyfikacja swojej instalacji antenowej.  Artykuł napisany jest w oparciu o praktyczne doświadczenia naszych monterów na terenie województwa śląskiego. Zaznaczam że zawarte w nim informacje mają na zadaniu pomoc w wyborze anteny, lecz nie są gwarancją prawidłowego odbioru. Topografia terenu, przeszkody, oraz inne powody mają tutaj duże znaczenie i do każdej instalacji anteny do odbioru telewizji naziemnej DVB-T należy podchodzić z osobna pod względem doboru ważnego elementu jakim jest antena dvb-t. Postaram się napisać to wszystko językiem zrozumiałym dla przeciętnego „kowalskiego” dlatego proszę o wybaczenie za użycie niefachowych terminów i upraszczanie technicznych zagadnień. Postarałem się także wskazać kilka miejsc instalacji w której przedstawiona antena dvb-t  była użyta.

Nadajnik z Katowic RTCN  Katowice/Kosztowy obecnie prowadzi emisję 3 multiplexów.

MUX-1 nadawany jest na kanale 55 , moc nadajnika 25 KW  w polaryzacji   H , kodowanie   MPEG-4

MUX-2 nadawany jest na kanale 49, moc nadajnika 63 KWw polaryzacji H, kodowanie   MPEG-4

MUX-3 nadawany jest na kanale 51 , moc nadajnika  2,5 KW  w polaryzacji  H ,  kodowanie  MPEG-4

Co niosą za sobą te tajemnicze nazwy MUX ?

MUXy  to „paczki” programów nadawanych na jednym kanale. W telewizji analogowej jeden kanał odpowiadał jednemu programowi, dzięki telewizji cyfrowej i kompresji sygnału obecnie na jednym kanale dostępne jest kilka programów telewizyjnych  :

MUX1 oferuje następujące programy:
TVP1 HD, TVP2, TVP INFO (wersja regionalna), Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka.

MUX2 oferuje następujące programy:                                                                                                                                                                  Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, TV6 i Polsat Sport News .

MUX3 oferuje następujące programy:                                                                                                                                                               TVP1, TVP2 HD, TVP INFO (wersja regionalna), TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia.

Na samym początku należy zauważyć dużą różnicę  w mocy nadawania poszczególnych multipleksów co w przypadku bliskich odległości od nadajnika nie jest to aż tak kłopotliwe jaka użyta ma być antena dvb-t  to w dłuższych dystansach już tak.

Nie jest prawdą ze na starej antenie nie będzie działała cyfrowa telewizja naziemna. O ile instalacja antenowa jest w stanie zadowalającym a jeszcze lepiej wykonana z pasywnych anten to odbiór DVB-T jest możliwy. Anteny szerokopasmowe, nazywane często „siatkowymi” ze wzmacniaczami będą także działać o ile są nie za blisko nadajnika, lub nie ma w pobliżu zakłóceń z innych nadajników lub źródeł zakłóceń. Do prawidłowego odbioru DVB-T nie jest wymagany tak silny sygnał jak w telewizji analogowej, dlatego też czasami nawet uszkodzona instalacja antenowa będzie działać prawidłowo. Nie należy oczywiście  wpadać w euforię  gdyż taka instalacja zemści się w najmniej odpowiednim momencie w postaci braku sygnału podczas deszczu lub opadów śniegu.

Jaka antena dvb-t ?

Osobiście polecam anteny o charakterystyce kierunkowej. Dlaczego? Tak jak napisałem powyżej do odbioru DVB-T wymagany jest niższy poziom sygnału, a przy obecnym zasięgu poszczególnych nadajników kierunkowość anteny może nam wiele pomóc eliminując zakłócenia z innych nadajników w których to zasięgu jesteśmy.

W transmisji DVB-T problemem też jest tzw. echo radiowe niosące sygnał opóźniony do sygnału w wiązki głównej. O ile echo jest małe to dekoder da sobie radę z „naprawą tego sygnału” ale przy większych zakłóceniach staje się to niemożliwe. Dlatego w takich przypadkach antena dvb-t o silnej kierunkowości i wąskiej wiązce okazuje się bezcenna. W telewizji analogowej efekt ten objawiał się wielokrotnymi odbiciami obrazu gdy na drodze anteny do nadajnika był wysoki komin, wieża kościelna lub inna przeszkoda.

Gdy jednak zależy nam na odbiorze sygnałów z innych multipleksów np. czeskich lub słowackich które w naszym regionie mają często bardzo silny sygnał można się pokusić o antenę o szerokokątną, lecz  należy pamiętać że taka antena dvb-t nie zawsze pozwala ona na prawidłowy odbiór z wszystkich multipleksów.

Antena dvb-t aktywna Maximum 15 A

antena dvb-t maximum 15a

 

Jest to aktywna antena dvb-t  składająca się 15 elementów. W komplecie z anteną znajdziemy bardzo fajny zasilacz 12 V z gniazdami F co bardzo ułatwia montaż i podnosi niezawodność połączeń. Sama antena tez jest wyposażona w gniazdo F oraz element gumowy zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi. Montaż anteny bez użycia klucza, wszystkie śruby posiadają nakrętki motylkowe. Złożenie anteny wymaga maksymalnie 10 minut.
Specyfikacja:
 • Zakres częstotliwości: UHF: 470 – 862 MHz
 • Aktywna / pasywna: Aktywna
 • Kanały: 21 – 69
 • Wzmocnienie: 24 dB ± 2
 • Impedancja: 75 Ohm
 • Szerokość wiązki (H/W): H 42° / V 55°
 • Napięcie wzmacniacza: DC 5 V
 • Wielkość: 74 cm

Antena dvb-t bardzo przyjemna w montażu, wzmacniacz ukryty w dipolu anteny, w przypadku uszkodzenia zakupujemy cały dipol. Zasilacz bardzo estetyczny, umożliwia przykręcenie go do krokwi, ściany itp. Złączki F zapewniają pewne i niskostratne połączenie.

Anteny te  zakładaliśmy min. w:

 • Będzin Centrum, Syberka , Łagisza, Grodziec
 • Katowice Centrum, Józefowiec
 • Sosnowiec Centrum, Milowice
 • Czeladź Piaski
 • Piekary Śląskie Szarlej
 • Bytom Centrum
 • Chorzów II, Batory, Stary
 • Mierzęcice
 • Grodków
 • Sarnów

Antena dvb-t aktywna Telmor ASR-860

antena dvb-t telmor ASR-860

 

 

 • Szeroki zakres odbieranych częstotliwości od kanału 6-69 co ma znaczenie w analogowym 1 kanale TVP nadawanym na 8 kanale.
 • Doskonały odbiór odległych stacji nadawczych – duży zysk i kierunkowość, na bliższych dystansach pozwala na stosowanie rozgałęźników dzięki zapasowi mocy i podłączeniu kilku telewizorów.
 • Dobrej jakości zasilacz 12 V
 • Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja
 • Bardzo łatwy montaż i podłączenie anteny poprzez złącza F i motylki na śrubach

Antena dvb-t bardzo łatwa w montażu, po wyjęciu jej z pudełka po paru ruchach ręki mamy gotową antenę do montażu. Antena o dużym wzmocnieniu i szerokiej wiązce. Nadaje się na domki jednorodzinne i małe instalacje zbiorcze dla kilka odbiorników. Wyrób polski co gwarantuje wysoką jakość i estetykę anteny. Najstarsze anteny z przez 5 lat nadal działają i są w dobrym stanie wizualnym i technicznym. Jedynym mankamentem tej anteny jest ewentualna wymiana wzmacniacza co miało miejsce po burzy u klienta. Inżynierowie tutaj się nie popisali, bez lutownicy, cierpliwości i godzinie czasu nawet nie ma co się zabierać za naprawę.

Antenę montowaliśmy min. w :

 • Psary
 • Malinowice
 • Kotowice
 • Myszków
 • Czekanka
 • Katowice oś. Tysiąclecia
 • Bytom Łagiewniki
 • Łaziska Górne

Antena DVB-T DAT HD BOSS Tech

Ta antena dvb-t  to Mercedes wśród anten, jakość wykonania, technologiczne rozwiązania wzmacniacza to tylko podstawowe walory tej anteny.

Jest to znakomita, hiszpańska  kierunkowa antena dvb-t  UHF – Televes DAT HD, zalecana do odbioru HDTV z naziemnej telewizji cyfrowej.  Dipol w kształcie znaczka HD. Antena potrafi wyrównać poziom sygnału z dwóch różnych nadajników MPEG4 DVB-T, np. do 85dB.

Charakterystyka:

 • kanały: 21-69
 • zysk: 17 dB(pas)/ 29dBmax (aktywna -autoregulacja) – po podłączeniu dedykowanego zasilacza do anten DAT
 • szerokość wiązki: 30 stopni
 • długość: 1120mm

Inteligencja anteny?
To nie tylko „inteligentna” antena dvb-t DAT HD z nazwy, polecam doczytać opis do końca.

„Inteligencja”
tej anteny Televes DAT HD polega na opatentowanej technologii „BOSS TECH” (Balanced Output Signal System), który automatycznie reguluje poziom sygnału wyjściowego. Televes zastosował w tej antenie swoje trzy europejskie patenty, które m.in. mają bronić tej anteny przed chińskimi podróbkami. Antena jest produkowana z elementów metalowych – aluminium z odpowiednią pokrywą cyny. Plastikowe elementy w kolorze żółtym i białym wykonano z bardzo odpornego tworzywa ABS. Całość przebadano i certyfikowano we własnym laboratorium w Santiago de Compostella.

Nietypowy wygląd anteny DAT HD

Faktycznie antena dvb-t wygląda dość nietypowo, bo ma 3 różnej długości asymetryczne direktory.

Dlaczego tak? Okazuje się, że nadajnik zwykle jest wyżej od anteny odbiorczej, stąd doświadczalnie udowodniono, że lepiej jest lekko podnieść antenę do góry, a wtedy dopiero różnej długości direktory wyrównują się na końcu anteny. Ma to poprawić jakość odbioru przez choćby minimalnie wyeliminowanie szumu od „ulicy”.

Kolejnym elementem nietypowym w budowie anteny DAT HD to dipol w kształcie znaczka HD. Ostatnio wszystko jest HD lub full HD (włącznie ze stojakami i F-kami), dlatego Televes postarał się o zaprojektowanie dipola tak, aby był podobny do liter HD. Dipol w kształcie HD jest wpół otwarty, wpół zamknięty – dobry w obu konfiguracjach, co zapewnia mu dużą przepustowość z optymalnym wzmocnieniem.

Jak to działa?

Jeśli antena odbiera różne multipleksy DVB-T z nadajników NTC, to zwykle każdy z nich ma różny poziom sygnału w dB, np. 75dB i 90dB. Antena potrafi wyrównać ten poziom i zawsze podać średni poziom np. 85dB na wejście odbiornika cyfrowego DVB-T. Może to być też ważne na początku transmisji DVB-T w Polsce, gdy będzie mało nadajników, często oddalonych lub 2-3 nadajników w podobnym kierunku, ale o różnym poziomie sygnału.

Antena DAT HD ma nowego typu przedwzmacniacz MRD z automatyczną regulacją sygnału dla całego pasma, ale nie ma filtrów selektywnych dla poszczególnych kanałów.

Wszystkie innowacyjne elektroniczne części z anteny DAT HD są w pełni zabudowane, co oznacza, że szum jest znacznie zredukowany, co poprawia stosunek sygnał/szum w paśmie UHF. Elektronikę anteny zabezpieczono osiągając lepszą eliminację zakłóceń z innych  pasm (GSM). W ten sposób zoptymalizowano wzmocnienie w celu lepszego wsparcia sygnału nierównowagi na antenę i poprawa stosunku sygnał / szum w całym paśmie.

I co najważniejsze, wszystkie elementy BOSS TECH i dipola anteny DAT HD są połączone i uziemione. Koncepcja budowy anteny DAT HD sprawia, że jest to pod względem elektromagnetycznym jedna z najbardziej bezpiecznych anten na europejskim rynku.

Co istotne, antena DAT HD jest produkowana w Hiszpanii na nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej linii, całkowicie bez udziału człowieka

Antena od kilku lat zdobywa wszystkie znaczące nagrody w kategorii najlepsza antena naziemna.

 

Fakt ze antena ta nie należy do najtańszych bo jej cena z zasilaczem to ponad 300 zł, lecz jej jakość i trwałość zrekompensuje ten wydatek. Dzięki rozwiązaniach zastosowanych w wzmacniaczu pozwala ja stosować praktycznie w każdym miejscu. Nie musimy się obawiać o przesterowanie sygnału z powodu bliskiej lokalizacji nadajnika, a jest wysoka kierunkowość pozwala na odbiór także z odległych nadajników.

Tą antenę chętnie również stosujemy w zbiorczych instalacjach SMATV i AZART, antena naprawdę jak wiele produktów firmy Televes warta grzechu.

Montowaliśmy ją na instalacjach SMATV:

 • Piekary  Śląskie
 • Bytom
 • Tarnowskie Góry
 • Chorzów
 • Katowice
 • Sosnowiec
 • Będzin
 • Pyrzowice

Tą anteną odebraliśmy sygnały z innych nadajników oddalonych nawet o 150 km na wzniesieniu w miejscowości Sączów.

Na runku obecnie pojawia się wiele anten, nie twierdzę że są one złe warto jednak zasięgnąć opini fachowca w regionie, gdyż wie on najlepiej jaka antena powinna zadziałać w Twojej lokalizacji. Postaram się także opisać niebawem małe anteny panelowa, które idealnie nadają sie do instalacji na balkonach, zza oknem lub w miejscach gdzie nie mamy go za wiele.

 

Montaż domofonu w Katowicach

Montaż domofonu w Katowicach dla dwóch rodzin był następnym zleceniem w naszej firmie.  Wybór padł na domofon firmy Eflon. Firma która stawiała płot pozostawiła peszle do których potem bez trudu zostały wciągnięte  przewody dla obwodu elektrozamka i centrali domofonu. Pod panel zewnętrzny wymagana była drobna obróbka kamienia by ładnie komponował się z resztą płotu. Panel zewnętrzny zamontowano za pomocą kołków rozporowych, a następnie na styku kamienia z panelem został uszczelniony silikonem. Silikon ma za zadanie powstrzymać wodę spływającą po słupku podczas deszczu by nie dostała się i zalała panel wewnątrz. Dodatkowo takie zabezpieczenie nie pozwala owadom zrobić sobie domek w środku. Staranny montaż domofonu to połowa sukcesu, dobór odpowiedniego sprzętu oraz prawidłowe podłączenie pozwala się długo cieszyć bezawaryjnością systemu.

montaż domofonu

montaż domofonu

Domofon analogowy dwurodzinny ELFON z elektroniką EWD-10 IN z interkomem zapewnia komunikacje dwojga rodzinom pomiędzy sobą a także panelem umieszczonym przy furtce. W mieszkaniu użyto popularnych unifonów TK-6 z wdoma przyciskami. Pierwszy przycisk realizuje otwarcie elektrozaczepu przy furtce, drugi natomiast służy jako wywołanie interkomowe. Słuchawka TK-6 to popularna słuchawka analogowa firmy Laskomex. posiada płynna regulację głośności dzwonka wywołania co jest niezwykle użyteczną zaletą tego unifonu.

Przewód ziemny 6 parowy został zakopany na głębokości 60 cm oraz doprowadzony do podpiwniczenia budynku. W piwnicy umieszczono centralkę EWD10IN od której poprowadzono poprzez przewierty w stropach przewody do unifonów. Aby wykorzystać w pełni funkcjonalność słuchawki tk-6 wymagany jest przewód połączeniowy 4 parowy czyli 8 żyłowy. W ekstremalnych warunkach, gdy nie mamy możliwości ułożenia nowego przewodu możemy spróbować uruchomić usługi na 6 żyłach wykorzystując wspólną masę urządzeń.

Mając do dyspozycji dwa przyciski w słuchawce możemy realizować na drugim przycisku domofonu wiele fajnych i przydatnych funkcji oczywiście które nie wchodzą w skład zestawu. Tutaj jedynie należy liczyć na pomysłowość instalatora który może zrealizować np. zapalanie czasowe oświetlenia na klatce schodowej, chodnika na trasie  od furtki do domu, otwieranie automatycznej bramy.  Jeżeli chcemy mieć możliwość korzystania więcej niż z 2 usług musimy zastosować inny unifon z dodatkowymi przyciskami np. marki Urmet.

Gdy wykonywano montaż domofonu klient sobie zażyczył ze zamiast połączenia interkomowego che mieć możliwość sterowania drugim przyciskiem bramą automatyczną. Należało dodatkowo ułożyć przewód pomiędzy słupkiem na którym był zamontowany domofon a centralą Faac bramy dwuskrzydłowej.

 

domofony
wideodomofony
anteny
cctv

Custom [strong]Sidebar[/strong]

Aenean convallis sapien nulla, et pretium dui luctus sed. Suspendisse lobortis est nibh, vel viverra libero lobortis sit amet. Vivamus pharetra pulvinar leo ut commodo. Maecenas dictum magna id risus fringilla, et ornare lorem consequat. Sed neque lorem, cursus in odio vitae, varius lobortis tortor. Maecenas sit amet orci leo. Vivamus nec sapien non nisi commodo aliquet. Nulla non dictum odio, vitae iaculis libero. Nulla eget pellentesque urna. Nullam scelerisque eros leo, quis sagittis dui suscipit sed. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque eleifend dolor quis feugiat porta. Morbi et nulla hendrerit, tincidunt libero in, molestie nibh.

Footer Sidebar 2

Quisque mattis molestie quam, ac ornare purus dapibus vel. Vestibulum sollicitudin tincidunt nibh eget pharetra. Donec interdum velit massa, tincidunt aliquam eros vestibulum eu. Sed imperdiet nisl vulputate justo lobortis posuere. Ut fermentum bibendum tortor eget tempor. Curabitur sed enim eu lorem pretium semper. Duis id dignissim magna.
Montaż i naprawa anten satelitarnych i DVB-T, domofonów, telewizja przemysłowa