Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid

Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid

Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid to idealne rozwiązanie na modernizację starej instalacji domofonowej, lub montaż od podstaw. Domofon oferuje jedno i dwu rodzinny panel rozmówny do wyboru w kolorach srebrnym oraz czarnym. Panel zewnętrzny z daszkiem to solidna konstrukcja z aluminium  i plastiku z podświetlaną wizytówką. Unifon o bardzo nowoczesnym wyglądzie i niskim profilu odnajdzie się w każdym wnętrzu. Cyfral Cosmo jest rodzimym produktem, dzięki czemu zyskujemy bezproblemowy serwis oraz możliwość wyboru sprzętu. Sprzęt można nabyć jako gotowy zestaw do montażu, oraz jest możliwość zakupu poszczególnych komponentów. W zestawie skazani jesteśmy na biały kolor unifonów, lecz kupując elementy zestawu osobno możemy dokonać wyboru innej kolorystyki słuchawek. Panel wyposażony jest w czytnik dallas lub rfid. Osobiście polecam czytnik rfid 125 kHz z powodu tańszych pastylek oraz różnorodności kształtów i kolorów.

Produkt firmy Cyfral charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i  solidną konstrukcją zapakowany w estetyczne pudełko. Zestaw jedno lokatorski można nabyć za ok 310 zł, kupując elementy zestawu osobno cena jest wyższa.

Zestaw Cyfral Cosmo składa się:

 

 

 

Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid.

 

Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid.

 

  • panel zewnętrzny z daszkiem jedno lub dwu rodzinny
  • jeden lub dwa unifony w zależności od zestawu w kolorze białym.
  • zasilacz 12V
  • 4 klucze rfid

Podłączenie domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid

Do podłączenia domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid potrzebny jest przewód z  min. czterema żyłami . Zalecamy oczywiście jak zawsze położenie przewodu o większej liczbie żył, o przekroju min. 0,5 mm. W tym przypadku skrętka UTP całkowicie rozwiązuje problem. Polecamy przewód czarny zelowany odporny na czynniki zewnętrzne. Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, wiekszość ogrodzeń zamawianych pod instalacje domofonową już posiada je na wyposażeniu. W przypadku konieczności zakupu elektrozaczepu można wybrać praktycznie każdy zasilany 12V. Schemat podłączenia jest banalnie prosty. Programowanie kluczy rfid lub dallas także nie sprawia problemów, cała procedura jest dokładnie opisana a panel domofonu sygnalizuje wykonywane czynności.

Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid.

Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid.

 

Cyfral Cosmo przykładowe instalacje:

Montaż domofonu Cyfral Cosmo z czytnikiem kluczy rfid.

Montaź domofonu Cyfral Cosmo można zamówić tutaj

 

 

 

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w sprawie AIZ

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w sprawie AIZ

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w sprawie AIZ. Stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Antenowych Instalacji Zbiorowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

1. Wstęp

W związku z procesem wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej pojawił się szereg wątpliwości w zakresie obowiązków właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych dotyczących zapewnienia utrzymania antenowych instalacji zbiorowych umożliwiających mieszkańcom odbiór programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych drogą rozsiewczą naziemną, zwanych dalej „Antenowymi Instalacjami Zbiorowymi” lub „AIZ”.

Niniejsze stanowisko, przygotowane we współpracy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) we właściwości których leżą akty prawne regulujące przedmiotowe kwestie, ma za zadanie przedstawić ramową analizę obowiązku zapewnienia utrzymania Antenowych Instalacji Zbiorowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w sprawie AIZ.

2. Prawo budowlane

Bezwzględny obowiązek wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Antenowe Instalacje Zbiorowe w obecnym stanie prawnym wynika z § 56 i dodanego nowelizacją z 6 listopada 2012 r. § 192e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Zmiany weszły w życie w dniu 23 lutego 2013 r.

W art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) wskazano, że w celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez różnych dostawców usług, budynek powinien być wyposażony, zgodnie z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.5)), w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.

W celu implementacji powyższego przepisu w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury podjęte zostały prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie wymagań dla instalacji telekomunikacyjnych m.in. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Prace te zostały zakończone wraz z podpisaniem przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 6 listopada 2012 r. nowelizacji zakładającej m.in. bezwzględny obowiązek wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych w AIZ służącą do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny.

Obowiązek taki istniał także wcześniej na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62) w budynkach o 12 i więcej mieszkaniach, który obowiązywał do dnia 1 kwietnia 1995 r. (§ 107).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 16 grudnia 2002 r. (§ 56 i § 192), w § 56 stanowiło, że budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinien być przystosowany do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne oraz instalacje zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych, odpowiadające przepisom szczególnym i Polskim Normom, a stosownie do przeznaczenia budynku – również w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej.

Przepis ten wymagał przystosowania tych budynków do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne i zbiorcze anteny radiowo-telewizyjne nie wymagając jednak wyposażenia w te instalacje, bowiem o tym decydował inwestor.

Powyższe postanowienia dotyczące AIZ obowiązywały również pod rządami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do czasu zmiany dokonanej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszło w życie w dniu 8 lipca 2009 r.

Wówczas zmieniony został § 56 otrzymując brzmienie: budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych (przepis obowiązuje nadal). Natomiast zmieniony § 192 w ust. 1 regulował wymagania dla instalacji telekomunikacyjnej i dla systemu radiowego doprowadzanego do gniazda abonenckiego. (§ 192 ust. 1. Instalację telekomunikacyjną budynku, o której mowa w § 56, stanowią elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego (rozumianego jako AIZ), do gniazda abonenckiego).

Należy jednocześnie wyraźnie pokreślić, iż ww. przepisy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, były podstawą do projektowania i budowy, a także przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy budynków mieszkalnych, co oznacza, iż w Antenowe Instalacje Zbiorowe powinny były być wyposażane wszystkie nowe budynki mieszkalne wielorodzinne, a także istniejące już budynki przebudowywane, rozbudowywane czy nadbudowywane.

W zakresie użytkowania i utrzymania budynku należy wskazać, iż ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”, nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek użytkowania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, m.in. nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie zapewnienia warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem budynku, a od dnia 17 lipca 2010 r.[1] również w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), które stosuje się do budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania mieszkańców powinny być utrzymywane w stanie technicznym, higienicznosanitarnym i estetycznym zapewniającym właściwe spełnianie założonych funkcji przez cały okres użytkowania budynku, natomiast § 13 ust. 1 tego rozporządzenia, stanowi, że warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich napraw i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.

W celu zapewnienia właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa sposobu użytkowania budynku na podstawie art. 62 ustawy – Prawo budowlane przeprowadzane są kontrole, m.in. jako kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

Dostrzegając problem dostosowania istniejących AIZ do wymogów odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w kwietniu 2010 r. Międzyresortowy Zespół ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej wydał dokument pt. „Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej”[2]. Celem tego dokumentu było ułatwienie przeprowadzenia operacji przystosowania AIZ do reemisji programów radiofonicznych i telewizyjnych rozpowszechnianych bezprzewodowo (analogowych i cyfrowych) drogą naziemną, przez podanie minimalnego zestawu wymagań technicznych i eksploatacyjnych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Dokument może być również pomocny dla zarządców budynków wielorodzinnych podczas formułowania zamówienia i odbioru technicznego wykonanych robót instalacyjnych.

Ponieważ AIZ funkcjonują najczęściej w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez samorządy lokalne, wspólnoty mieszkaniowe lub niewielkie spółdzielnie dysponujące niewielkimi zasobami finansowymi, które będzie można przeznaczyć na modernizację instalacji, dokument wskazuje na rozwiązania umożliwiające minimalizację kosztów adaptacji i utrzymania instalacji.

Podsumowując

należy wskazać, iż w ocenie MTBiGM i MAC, instalacji AIZ mogą nie posiadać jedynie budynki projektowane, rozbudowywane, przebudowywane i nadbudowywane w okresie od 1 kwietnia 1995 r. do 8 lipca 2009 r., gdyż ówczesne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane takiego obowiązku nie przewidywały. Natomiast budynki projektowane, rozbudowywane przebudowywane i nadbudowywane poza ww. ramami czasowymi czyli w okresie do 1 kwietnia 1995 r. oraz od 8 lipca 2009 r. powinny posiadać utrzymywaną w odpowiednim stanie technicznym AIZ.

3. Prawa członków spółdzielni

Istotą działania spółdzielni mieszkaniowych jest ich samorządny charakter. Członkowie spółdzielni sami decydują i kierują sprawami mieszczącymi się we wspólnym interesie, według samodzielnie ustalonych zasad statutowych i za pośrednictwem tak określonych i wybranych przez siebie kolegialnych organów spółdzielni. Zasadniczym sposobem rozstrzygania spraw między członkiem a spółdzielnią pozostaje podejmowanie odpowiednich uchwał przez organy spółdzielni, a regułą jest odwoływanie się od nich w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego – art. 32 i nast. ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt K 32/03, w przypadku, gdy postępowanie wewnątrzspółdzielcze nie dotyczy kwestii ściśle związanych z członkostwem w spółdzielni, powinno ono mieć charakter fakultatywny, a zatem takie spory mogą być rozstrzygane bezpośrednio w trybie postępowania przed sądami powszechnymi. Oznacza to, że członek spółdzielni niezadowolony z rozstrzygnięć organów spółdzielni może dochodzić swoich praw również na drodze sądowej, ponieważ organy spółdzielni wszelkie decyzje podejmują samodzielnie pod kontrolą sądów powszechnych.

Natomiast każdy właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu – art. 24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 z późn. zm.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej”, która znowelizowała m.in. art. 43 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 226 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o radiofonii i telewizji”, zgodnie z którym, programy określone w art. 43. ust. 1 ustawy – TVP 1, TVP 2, regionalny program telewizyjny rozpowszechniany przez Telewizję Polską S.A., POLSAT, TVN, TV4 oraz TV PULS – powinny być dostępne w każdym pakiecie oferowanym przez operatora rozprowadzającego program.

Zgodnie z art. 43a. ust. 3 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji, operator rozprowadzający program jest obowiązany rozprowadzać i oferować program, który został mu nieodpłatnie udostępniony. Oferowane przez operatorów powinny być wszystkie programy wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, a ich nadawcy zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy zobowiązani są te programy operatorom udostępnić.

Nieobecność programów objętych transmisją obowiązkową w którymś z oferowanych pakietów będzie oznaczać brak realizacji przez operatora obowiązku wynikającego z art. 43a. ust. 3 pkt 1 ustawy, czyli obowiązku oferowania abonentom nieodpłatnie udostępnianych programów, co skutkować będzie odpowiedzialnością operatora na podstawie art. 53b ustawy o radiofonii i telewizji.

Departament Telekomunikacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Mieszkalnictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

_______________________________________

[1] art. 65 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.)

[2] WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ANTENOWYCH INSTALACJI ZBIOROWYCH PRZEZNACZONYCH DO REEMISJI USŁUG RADIODYFUZJI NAZIEMNEJ

Żródło: mac.gov.pl

 

Wymiana starego domofonu Tesla na Urmet 1131

Wymiana starego domofonu Tesla na Urmet 1131

Wymiana starego domofonu Tesla na Urmet 1131

 

Tym razem starą poczciwą Teslę wymieniamy na Urmet 1131.

Stary unifon Tesla bardzo popularny w latach 90 tych.

Wymiana starego domofonu Tesla na Urmet 1131

Wymiana starego domofonu Tesla na Urmet 1131

 

Zaciski w Tesli

4- wywołanie

3- masa

A- linia zaczepu

T- linia zaczepu

2- mikrofon unifonu

6-  głośnik unifonu

 

Nowy unifon Urmet 1131

Wymiana starego domofonu Tesla na Urmet 1131

 

 

Unifon domofonowy Urmet 1131

obudowa wykonana z białego tworzywa ABS

przycisk otwierania drzwi oraz przełącznik toru fonicznego

zaciski pod przewody w postaci śrub z nakrętkami

przeznaczony do instalacji 5 lub 6-przewodowej

kolor: biały

wymiary: 77 x 218 x 56mm

elementy obudowy połączone przy użyciu zatrzasków

montaż ścienny przy użyciu dwóch wkrętów dostarczanych razem z unifonem

otwory pod wkręty wykonane w sposób umożliwiający regulację ustawienia unifonu

kształt obudowy oraz odpowiednie zaczepy zapewniające prawidłowe odwieszenie słuchawki

Obudowa unifonów „Mod. 1131” firmy URMET DOMUS została zaprojektowana przez prestiżową firmę Giugiaro, co w połączeniu z projektem URMET-u zapewnia niezawodność działania i doskonały wygląd. Nowy asortyment unifonów „Mod. 1131” realizuje połączenia przy wykorzystaniu „elektronicznego systemu wywołania”. Jego podstawowymi zaletami są: – generowanie sygnału wywołania przez głośnik w słuchawce, a nie przez brzęczyk. – mikrofon elektretowy (nie węglowy); – oddzielny przycisk otwierania drzwi (nie przez naciśnięcie widełek) Unifony „Mod. 1131” występują zarówno w wersji stojącej (stołowej), jak i wiszącej. Użyte materiały, doskonały projekt, precyzja wykonania i niezawodność działania udowadniają po raz kolejny wysoki standard jakości systemów domofonowych firmy URMET.

 

Wymiana starego domofonu Tesla na Urmet 1131

1- głośnik

CA- wywołanie

2 – mikrofon unifonu

6 – masa

10-  elektrozaczep (przy 6 przewodach)

9-  elektrozaczep

Oryginalnie w Urmecie 1131 jest założony mostek w postaci zworki pomiędzy zaciskami 6 i 10. W przypadku instalacji 5 przewodowej 1 przewód do sterowania elektrozaczepem podłączamy do zacisku 9. Gdy instalacje jest 6 przewodowa zworkę należy przeciąć i  obwód elektroaczepu podłączyć do zacisków 9 i 10. Domofon Urmet 1131 charakteryzuje się wysokimi walorami akustycznymi. Duża dynamika głośnika oraz czuły mikrofon szczególnie polecany jest dla osób starszych. Sygnał wywołania w tych domofonach jest bardzo głośny, choć ostatecznie decyduje o tym pozostała elektronika instalacji domofonowej. Czasami jest potrzebna regulacja toru akustycznego z powodu sprzężeń akustycznych. W przypadku problemów zawsze warto poprosić serwis domofonów który prawidłowo podłaczy nowy unifon.

Problem z odbiorem mux 3 na Śląsku

Problem z odbiorem mux 3 na Śląsku

Problem z odbiorem mux 3 na Śląsku wynikł z powodu uruchomienia dodatkowych doświetleń z nadajników min. z Bytkowa w dniu 24.05.2014r.  Problemy z odbiorem mają także mieszkańcy Opola i miast ościennych. Problem wywołał  zamieszanie gdyż wielu mieszkańców regionu zostało pozbawionych możliwości odbioru najbardziej popularnych programów telewizji publicznej. Dodatkowo dwa ważne wydarzenia – beatyfikacja św. Jana Pawła II oraz konkurs Eurowizji dodatkowo przelały szalę goryczy wśród odbiorców. Problem zgłaszany przez mieszkańców bezpośrednio do naszej firmy oraz  do UKE jest ciągle monitorowany i podejmowane są próby jego rozwiązania.

Wiele naszych instalacji zbiorczych ucierpiało po „ulepszeniach” przez firmę Emitel, rozżaleni mieszkańcy nie rozumieją sakli i samego problemu. Podejmowane przez nas próby wymian anten oraz skierowania ich na inne nadajniki nie rozwiązały problemu w 100 procentach. Jesteśmy zmuszeni czekać na ruch ze strony Emitela, operatora nadajników. Dodatkowo wprowadzony w regionie system SFN nie ułatwia sprawy. Właśnie z naszych obserwacji to SFN jest odpowiedzialny za całe zamieszanie. Jest to sposób nadawania na jednym kanale tej samej transmisji z różnych nadajników. Topografia naszego terenu i odległości pomiędzy nadajnikami oraz zmiany propagacji fal radiowych nie sprzyjają takiemu rozwiązaniu.

 

 

O ile przed doświetleniem dodatkowymi nadajnikami problem istniał ale nie w takiej skali jak po ich uruchomieniu. Jak zwykle wyszło na to że to co na papierze i w projekcie nie koniecznie sprawdza się w terenie. Problem zamiatany pod dywan narastał aż UKE wydało stosowny komunikat i firma Emitel nieśmiało przyznało na forum swojej strony internetowej że istnieje problem. W tak zróżnicowanym terenie na pewno występuje problem z synchronizowaniem nadajników w ten sposób by zapewnić prawidłowy odbiór telewizji w każdym miejscu  zasięgu jego pracy. Dodatkowo dobra propagacja fal radiowych i duże zasięgi przy stosunkowo małych mocach telewizji DVB-T skutkują dobrym odbiorem nadajników czeskich i słowackich na naszym terenie a co dopiero rodzimych. W gęstej zabudowie miejskiej dochodzą dodatkowe zakłócenia z fal odbitych tzw. echa. Nalezy tez wspomnieć o tym ze wiele sprzętu na rynku wprowadzonego do obrotu nie koniecznie są zgodne z zaleceniami i wytycznymi nadawcy. Skutkuje to tym ze cześć odbiorców może liczyć na w miarę prawidłowy odbiór, a druga część wpatrywać się w napis na telewizorze – Brak sygnału!

Typowa pixelioza na obrazie.

Problem z odbiorem mux 3 na Śląsku

 

 

 

Tutaj jest wykaz dodatkowych nadajników uruchomionych po 25.05.2014

 

Montaż domofonu w bloku Wspólnoty Mieszkaniowej w Katowicach.

Montaż domofonu w bloku budynku w Katowicach dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Katowicach podczas prac termoizolacyjnych zapadła decyzja o wymianie starego domofonu analogowego na nowoczesny domofon cyfrowy. Wybór padł na domofon cyfrowy marki ACO model CDNP. Ramkę pod domofon ze stali kwasoodpornej zamontowano na elewacji. Ze względu na grubość styropianu musiano wcześniej wykonać podbudowę z kawałka bloczka gazobetonu by panel nie „wisiał w powietrzu”.

Stary panel domofonu analogowego

Całą instalację analogowa należało dokładnie sprawdzić,  przewody które były położone nadtynkowo przenieść pod tynk. Puszki rozdzielcze także przeniesiono pod tynk  z myślą o przyszłym malowaniu klatki schodowej.  Wykonano pomiary izolacji i ciągłości tras kablowych. w mieszkaniach zamontowano nowe unifony. Na kaltce schodowej zamontowano w rozdzielni nowy zasilacz domofonu który został zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem nadmiarowopradowym 6A

 

Montaż domofonu w bloku osadzanie panela cyfrowego.

Wyprowadzono przewody pod panel zewnętrzny. W drzwiach zamontowany był elektrozaczep od którego następnie trzeba było doprowadzić przewód do panela domofonu cyfrowego. Prace prowadzone były w koordynacji z ekipą od ocielenia budynku, tak aby o niczym nie zapomnieć i nie robić sobie dodatkowych problemów.

 

Montaż domofonu w bloku podczas prac termoizolacyjnych.

W raz z panelem w jednej ramce umieszczono listę lokatorów 6N podświetlaną na kolor niebieski co ładnie komponuje się z niebieskim wyświetlaczem domofonu cyfrowego.

Ramka domofonu z listą lokatorów 6N

Cały montaż domofonu w bloku  w Katowicach przeprowadzono na dwa dni. Największym problemem jest jak zwykle instalacja unifonów w mieszkaniach. Pomimo późnych godzin instalacji domofonów często po godz. 19 trudno było mimo wszystko zastać mieszkańców. Dla osób starszych i młodych z dziećmi tak późne pory są uciążliwe. Dlatego montaż domofonu w bloku dotyczący montażu unifonów w mieszkaniach pomimo wcześniej wywieszonych ogłoszeń to często najdłuższy etap prac.

Domofon cyfrowy CDNP5 z listą lokatorów 6N.

Zawsze prosimy i liczymy na wyrozumiałość i pomoc pozostałych mieszkańców , tak aby montaż domofonu w bloku był jak najmniej uciążliwy i przebiegł w sposób sprawny.
Po zamontowaniu domofonu Wspólnota Mieszkaniowa podpisała stałą umowę na serwis domofonu po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Podpisanie takiej umowy na naprawę domofonu gwarantuje szybki czas reakcji serwisu oraz niskie koszty ewentualnych napraw w porównaniu do indywidualnych wezwań serwisu domofonowego.

Domofon cyfrowy montaż w Dąbrowie Górniczej.

Domofon cyfrowy montaż, modernizacja analogowego domofonu w Dąbrowie Górniczej

Domofon cyfrowy, a dokładnie modernizacja instalacji  domofonu analogowego na domofon cyfrowy w Dąbrowie Górniczej została wykonana na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej w 3 klatkach schodowych. W budynkach istniały stare instalacje domofonowe , lecz już nie działały od dłuższego czasu. Zastosowano domofon cyfrowy marki Elfon seria Optima z czytnikiem kluczy rfid. Jest to sprawdzona jednostka zamontowana przez naszą firmę już wielokrotnie na obiektach jedno i wielorodzinnych.

Domofon analogowy

Domofon cyfrowy zapewnia komfortowy dostęp do klatki schodowe, poufność rozmów, oraz obniża koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu kluczy rfid. W systemie analogowym otwieranie drzwi następowało przez zwolnienie elektrozaczepu z mieszkania lub otwarciem zamka drzwi kluczem mechanicznym. Domofon cyfrowy pozwala na dodatkowe funkcje otwierania kodem i kluczem elektronicznym. Wkładka zamka nie jest już tak nadmiernie eksploatowana jak przy domofonie analogowym.

Montaż domofonu cyfrowego rozpoczęto od demontażu  starej kasety analogowej. Budynek był świeżo po remoncie wiec prace należało wykonywać bardzo starannie by nie naruszyć świeżej elewacji. Niestety często dopiero w trakcie remontu lub po jego zakończeniu inwestor przypomina sobie o konieczności wymiany co nie ułatwia cały późniejszy montaż.

Domofon cyfrowy montaż

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom zabezpieczono elewację taśmą ochronną.  Otwór po starej kasecie domofonu analogowego na szczęście na wysokość był mniejszy co dawało nadzieję ze nowa kaseta zostanie zamontowana bez śladu interwencji.

Domofon cyfrowy montaż kasety

Otwór pod kasetę domofonu cyfrowego oraz listę lokatorów należało powiększyć by idealnie spasowała się do elewacji budynku. potem małe podkucie na głębokość i wszystko jest idealnie pasuje.

Domofon cyfrowy montaż kasety

Kaseta i lista lokatorów zostają zakotwione do ściany, wcześniej zostają przedłużone oraz wyselekcjonowane pary przewodów o jak najlepszych parametrach elektrycznych.

Domofon cyfrowy Elfon Optima z listą lokatorów.

W następnym etapie robót domofon został podłączony do sieci elektrycznej oraz do pionów w budynku. W mieszkaniach wymieniono stare unifony analogowe na nowoczesne sprawdzone unifony cyfrowe firmy Wekta model TK7. Lokatorom rozdano kody wejściowe oraz wcześniej wprogramowane do kasety breloki rfid. Pozostała tylko mała kosmetyka i sprzątanie i testowanie instalacji.

Domofon cyfrowy Dąbrowa Górnicza

Domofon cyfrowy Dąbrowa Górnicza

Domofon cyfrowy Dąbrowa Górnicza

Domofon cyfrowy Dąbrowa Górnicza

 

 

Modernizacja anteny zbiorczej w Będzinie.

Modernizacja anteny zbiorczej w Będzinie.

Na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej w Będzinie poproszono nasza firmę o modernizację zbiorczej instalacji antenowej. Stara instalacja nie nadawała się już do użytku z powodu kiepsiego stanu anten w polu antenowym oraz kanałowego wzmacniacza ustawionego na częstotliwości kanałów analogowych obecnie już nie transmitowanych.  W polu antenowym były zamontowane 2 anteny UHF na III i IV pasmo, antena VHF oraz antena FM. System był nieczynny, puszki symetryzatorów wraz z zwrotnicą były zniszczone. Maszt i jego odciągi wymagał konserwacji oraz przebudowy. W ruch poszły elektronarzędzia gdyż zdemontowanie istniejącej instalacji nadgryzionej zębem czasu wymagało radykalnych posunięć, nie było można liczyć na odkręcenie śrub które zardzewiałe nadawały się tylko do odcięcia.

 

Modernizacja anteny zbiorczej w Będzinie.

Maszt został opuszczony, zdemontowano stare anteny oraz zbędne elementy masztu. Linki odciągów i śruby rzymskie zostały zakonserwowane po czym maszt wrócił na swoją pozycję.

stare anteny AZART

Na maszcie zostały umieszczone nowe anteny dla telewizji DVB-T. Antena Televes HD BOSS oraz antena firmy Dipol dla radia FM. Antena DVB-T została skierowana w kierunku nadajnika Katowice-Kosztowy. Uzyskano znakomity sygnał z 3 multipleksów co gwarantowało pomyślny następny etap modernizacji anteny zbiorczej w Będzinie.

Antena AZART

Następnie modyfikacji uległa skrzynia rozdzielcza systemu AZART. Zdemontowano stare wzmacniacze i przebudowano trasy przewodów koncentrycznych. Zastosowanie złaczy kompresyjnych zapewnia wysoka jakość połączeń.

Rozdzielnia antenowa

Modernizacja anteny zbiorczej w Będzinie i jej następny etap to montaż nowego osprzętu. W szafie zawitał nowy wzmacniacz z separatorem kanałowym i zwrotnicą TV/FM. Wzmacniacz to sprawdzona konstrukcja polskiego producenta firmy TELMOR. Znakomite parametry oraz stabilna praca gwarantują wysoką niezawodność zbiorczej instalacji antenowej.

Szafa AZART

Modernizacja anteny zbiorczej w Będzinie została ukończona po regulacjach sygnałów wyjściowych na odpowiednim poziomie i dostarczona na poszczególne piętra za pomocą rozgałęźnika niskostratnego.  Potem tylko kontrola w wyrywkowych punktach instalacji AZART i mieszkańcy mogli się cieszyć nowymi możliwościami swojej instalacji.

Zbiorcza instalacja antenowa – czyli dobre wraca do łask.

Zbiorcza instalacja antenowa powoli wraca do łask. Co prawda rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 listopada 2012 r.  rozwiązuje problem z nowymi budynkami lecz nadal zdecydowana większość starszych budynków nie jest w nią wyposażona, a ta istniejąca AZART już dawno nie działa. Powrót zainteresowania widzów bezpłatną telewizja naziemna i jej oferta programowa zaowocował powstawanie setek tysięcy indywidualnych instalacji antenowych. Chyba nie muszę przekonywać ze takie indywidualne instalacje antenowe nie ozdabiają budynku, wręcz są powodem częstych problemów z cieknącymi dachami oraz uszkodzeniem termoizolacji.

Niech poniższy materiał zdjęciowy będzie przykładem dobrego gospodarza budynku który zadbał o lokatorów oraz o setki tysięcy wydanych na jego remont by w przyszłości uniknąć pajęczarstwa i lasu anten na dachu.

Na elewacji budynku znajdowało się ponad 17 anten satelitarnych oraz 7 naziemnych.

zbiorcza instalacja antenowa

Gdy zapadła decyzja o termoizolacji budynku podjęto rozmowy z naszą firmą w sprawie montażu instalacji antenowej SMATV. Zbiorcza instalacja antenowa miała zapewnić dostęp do satelit Hot Bird oraz Astra, sygnału DVB-T, Polsatu Mobilnego, sygnału radia FM.

zbiorcza instalacja antenowa

Pod elewacją zostały ułożone przewody tak aby instalacja antenowa trafiła w jak najmniej inwazyjny sposób do każdego lokatora. Dzięki takiemu prowadzeniu tras przewodów uniknięto okablowania na klatce schodowej oraz przewodów przez całe mieszkanie.

 

zbiorcza instalacja antenowa

Zostały wyremontowane kominy oraz poszycie dachu, zniknęły indywidualne anteny telewizji naziemnej oraz satelitarnej

 

zbiorcza instalacja antenowa

Ich miejsce zajęła zbiorcza instalacja antenowa a raczej jej pole antenowe.

 

zbiorcza instalacja antenowa

Elewacja budynku prezentuje się świetnie, dach nie gorzej. Niestety nie wszystkie budynki na osiedlu nie są wyposażone w  zbiorczą instalację antenową mimo przeprowadzonego generalnego remontu i na dachy i nowiutką elewację powracają anteny 🙁

zbiorcza instalacja antenowa

zbiorcza instalacja antenowa

zbiorcza instalacja antenowa

zbiorcza instalacja antenowa

Elewacja jest delikatnym „okryciem” budynku. Styropian zachowuje swoje właściwości jedynie gdy jest prawidłowo zabezpieczony. Montowanie anten na takiej elewacji aby było prawidłowe musi być przeprowadzone w sposób inwazyjny dla takiej elewacji. Pomijając już aspekty estetyczne takiego rozwiązania, wiele monterów stosuje montaż bezpośrednio na styropianie gdzie czoło podstawy uchwytu nie ma pewnego podparcia i cała konstrukcja jest niestabilna. Po przewodach antenowych z anten umieszczonychna dachu spływa brud i osady co także upiększa cały budynek.

Antena zbiorcza to promil wydatków w całym procesie rewitalizacji budynku. Dobry gospodarz wie że remont należy dokładnie przemyśleć i przewidzieć wszelkie naprawy instalacji. Nikt chyba o zdrowych zmysłach nie kładzie za tysiące złotych kafelek w łazience nie wymieniając przed tym instalacji elektrycznej czy sanitarnej . Takie same reguły obowiązują w całym budynku. Niestety dla większości mieszkańców liczy się efekt zewnętrzny nie zagłębiając się w szczegóły ale o tym że nie tylko „szata” zdobi budynek  powinni pamiętać zarządcy.

Instalacje domofonowe home made czyli Polak potrafi cz1.

Instalacje domofonowe które modernizujemy potrafią zaskakiwać swoją pomysłowością a także wywołać uśmiech na twarzy szczególnie u młodszej ekipie monterskiej gdyż wiele instalacji jest od nich starsza o kilkanaście lat. Młodsze pokolenie nie rozumie ówczesnych trudności na rynku krajowym w zaopatrzeniu, że po nowy domofon nie można było od tak pójść do sklepu i zakupić jak dzisiaj.  Dostawcą rozwiązań „firmowych”  było głównie tzw. rzemiosło i jego myśl techniczna a dostępność ich produktów była osiągalna jedynie  w  ścisłych kręgach  osób zainteresowanych. W takim przypadku szary obywatel który zapragnął domofonu w latach 70-80 był skazany na swojskie rozwiązania.

Poniżej na zdjęciu panel rozmówny na płycie stalowej wyposażony w przyciski z szafy sterowniczej jakiegoś urządzenia. Głośnik produkcji USSR a mikrofon został użyty z górniczego aparatu telefonicznego z opisem KWK Wójek  . Niestety nie było szans na dostanie się do elektroniki tego domofonu gdyż została ona zamurowana w ścianie. Cała instalacja poprowadzona na przewodzie strzałowym wiec należy domniemywać ze wykonawcą był pracownik kopalni.

 

 

stary_domofon_1

W mieszkaniach znajdowały się aparaty telefoniczne Bratek, otwieranie drzwi realizowane było co jest najciekawsze  poprzez wykręcenie na tarczy numeru im niższy tym dłuższe otwieranie drzwi.  System działał do samego końca, niestety estetyka już mocno dała popalić co niektórym mieszkańcom i tak po ponad 30 latach zakończył działalność wyrób polskiej myśli technicznej.

 telefon Bratek działajacy jako domofon

Jestem pełen szacunku dla osoby która wykonała ta instalację, dziś co prawda wygląda ona bardzo archaicznie, lecz ponad 30 lat temu była powodem do dumy dla swoich użytkowników gdzie instalacje domofonowe nie były popularne jak dziś.

Wymiana starego domofonu Tesla na Wekta TK6

Wymiana starego analogowego domofonu Tesla na Wekta TK6

Wymiana starego analogowego domofonu Tesla na Wekta TK6

Starą poczciwą Teslę można spotkać jeszcze w wielu mieszkaniach. Unifon Tesla wyposażony jest w dwa przyciski w tym jeden spełnia rolę otwierania drzwi a drugi funkcyjny najczęściej pozostawał nie podłączony. Czasami w rozbudowanych instalacjach przycisk funkcyjny używany był do uruchomienia mechanizmu bramy lub załączenia światła na klatce schodowej.  Częstym problemem w tych unifonach były styki w postaci blaszek służące do otwierania drzwi. Po wielu latach eksploatacji odmawiały także styki w wyłączniku pod widełkami co objawiało się brakiem mikrofonu, głośnika lub sygnału wywołania. Gdy zapadła decyzja o zmianie wystroju lub z przyczyn technicznych wymiany tego unifonu na nowy bardzo popularny na rynku unifon firmy Wekta model TK6to można się posiłkować poniższym schematem.

Stary unifon Tesla

Wymiana starego analogowego domofonu.Wymiana starego domofonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- wywołanie

3- masa

A- linia zaczepu

T- linia zaczepu

2- mikrofon unifonu

6-  głośnik unifonu

 

Nowy unifon Wekta TK6

Wymiana starego analogowego domofonu.Wymiana starego domofonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- wywołanie

2- masa

3 – głośnik unifonu

4 – mikrofon unifonu

5-  elektrozaczep

6-  elektrozaczep

 

W przypadku instalacji 5 przewodowej w Tesli może być zrobiony mostek połączeniowy zacisku nr 3 z A. Podczas podłączania Wekta TK6 obsadzamy prawą zworkę na zacisku a przewód elektrozaczepu podłączamy pd zacisk nr 5.

Wymiana starego domofonu nie powinna stwarzać większych problemów. Należy pamiętać iż nieprawidłowe podłączenie domofonu może spowodować nieprawidłowe działanie nie tylko u nas ale także u innych sąsiadów. Dobrym sposobem w przypadku gdy nie mamy starego unifonu a ze ściany wystają tylko przewody jest wizyta u życzliwego sąsiada w celu podpatrzenia kolorystyki przewodów i sposobu podłączenia. Istnieje pewne niebezpieczeństwo ze instalator niekoniecznie musiał użyć takich samych przewodów w wszystkich mieszkaniach co często było efektem braku dostępności przewodów w minionym okresie, a instalacje wykonywali po godzinach pracy przypadkowi instalatorzy. W skrajnych przypadkach błędne podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia unifonu lub elektroniki domofonu w bloku lub mieszkaniu. W przypadku wątpliwości zawsze zalecamy wezwanie do naprawy domofonu technika który prawidłowo podłączy nowy unifon.

domofony
wideodomofony
anteny
cctv

Custom [strong]Sidebar[/strong]

Aenean convallis sapien nulla, et pretium dui luctus sed. Suspendisse lobortis est nibh, vel viverra libero lobortis sit amet. Vivamus pharetra pulvinar leo ut commodo. Maecenas dictum magna id risus fringilla, et ornare lorem consequat. Sed neque lorem, cursus in odio vitae, varius lobortis tortor. Maecenas sit amet orci leo. Vivamus nec sapien non nisi commodo aliquet. Nulla non dictum odio, vitae iaculis libero. Nulla eget pellentesque urna. Nullam scelerisque eros leo, quis sagittis dui suscipit sed. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque eleifend dolor quis feugiat porta. Morbi et nulla hendrerit, tincidunt libero in, molestie nibh.

Footer Sidebar 2

Quisque mattis molestie quam, ac ornare purus dapibus vel. Vestibulum sollicitudin tincidunt nibh eget pharetra. Donec interdum velit massa, tincidunt aliquam eros vestibulum eu. Sed imperdiet nisl vulputate justo lobortis posuere. Ut fermentum bibendum tortor eget tempor. Curabitur sed enim eu lorem pretium semper. Duis id dignissim magna.
Montaż i naprawa anten satelitarnych i DVB-T, domofonów, telewizja przemysłowa